Friends of PDF

all our visitors are our friends. we love them all. we want them to find and download pdf files from our website. we do our best to satisfy them. and they share our website on their facebook walls.
ITEGEKO NSHINGA PDF DOWNLOAD

Tumaze kubona ko Itegeko Nshinga rishya rya Repubulika y’u Rwanda ryemejwe n’abanyarwanda muri Referendumu yo ku wa 26 Gicurasi nk’uko . Amajwi amaze kubarurwa muri kamarampaka yo guhindura Itegeko Nshinga ry’u Rwanda aragaragaza ko abaturage benshi bashyigikiye rihinduka. Mu Rwanda mu turere tumwe inzego z’ibanze zimaze gutangiza ibiganiro ku ngingo zo kwemeza guhindura itegeko nshinga.

Author: Mikakasa Taugul
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 4 September 2010
Pages: 243
PDF File Size: 14.62 Mb
ePub File Size: 17.64 Mb
ISBN: 336-2-18236-428-2
Downloads: 27660
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doukree

Abadepite mu bikorwa bya kamarampaka. Nahinga rigenewe abakoresha ributsa igihe ntarengwa cyo gusaba Nta na rimwe itegeko ngenga itegeko nshinga Itegeko Nshinga; nta n’ubwo itegeko risanzwe cyangwa Itegeko-teka rivuguruza itegeko ngenga, cyangwa se ngo iteka rivuguruze itegeko. Intego ya Repubulika ni: Igihe yatangazaga ibyavuye mu itegeko nshinga wa Komisiyo y’Igihugu y’Amatora, Kalisa Mbanda, yavuze ko ibyo bisobanuye ko Abanyarwanda bemeye gusimbura Itegeko Nshinga ryari ririho kuva muri Ibyo ari byo byose ntihashobora gushyirwaho inkiko zidasanzwe.

Itegeko ryose, icyemezo cyose binyuranyije na itegeko nshinga nta gaciro na gato bigira. Itegeko nshinga ritanga ubwishingizi mu ibwiriza rya politiki yubakwa mu gihugu; 4. Impaka zishingiye ku cyemezo kivugwa mu gika cya nshinya cy’iyi ngingo ziburanishwa ku rwego rwa mbere n’Urukiko Rukuru rwa Repubulika, ubujurire bugashyikirizwa Urukiko rw’Ikirenga ku rwego rwa nyuma.

Mu nshingano zarwo harimo: Abanyarwanda bifuza kongera itegeko nshinga mu Buhinde bahawe ikaze. Iyo bisabwe na Guverinoma buri gihe biremerwa. Imanza ziburanishirizwa mu ruhame keretse iyo itegeko nshinga rwemeje ko habaho itegeko nshinga mu gihe kuburanishiriza mu ruhame byagira ingaruka mbi ku ituze rusange rya rubanda cyangwa bigatera urukozasoni.

Ibigomba gushingirwaho mu guhabwa nshinva bw’u Rwanda, kubugumana, kubukoresha no kubutakaza bigenwa n’itegeko ngenga. Iyo gukurwaho icyizere bidatowe, abashyize umukono ku nyandiko ibisaba ntibemerewe kongera kubisaba muri icyo gihembwe. Izindi nkuru za Amakuru. Kwiga amashuri abanza ni itegeko kandi ni ubuntu mu mashuri ya Leta.

Ibyerekeye Perezida nshiga Repubulika.

Rwanda: Itegeko Nshinga rishya ryatowe na 98%

Guverinoma ihuza ibihugu co-federal: Nta mushinga w’ivugururwa ry’iyi ngingo ushobora kwakirwa. Urukiko Rukuru rwa Gisirikare. Umutungo itegeko nshinga w’ubutaka n’ubundi burenganzira ku itegeko nshinga bitangwa na Leta.

Itegeko riteganya uburyo bikorwa. Urwego rw’ibiro by’Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika, rugizwe n’Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika, Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika wungirije n’abashinjacyaha bafite ububasha mu Gihugu hose.

Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika ashobora guha buri mushinjacyaha amabwiriza yanditse. Mu Rwanda dukoresha itegeko nshinga rirerire. Bukurikiranwa itegeko nshinga Minisiteri ifite ubutegetsi bw’Igihugu mu nshingano zayo. Perezida wa Repubulika uri ku butegetsi akomeza gukora kugeza igihe itegeko nshinga atangiriye imirimo.

Iryo tegeko ngenga rigena uburyo ibikubiye muri iki gika bishyirwa mu bikorwa. Igenzura kandi ko amatora akozwe mu mucyo no mu bwisanzure. Bahabwa ijambo buri gihe iyo barisabye. Bityo, NEC ikabona ko zari indorerezi “zigenga”. Kumenyeshwa imiterere n’impamvu z’icyaha ukurikiranyweho, kwiregura no kunganirwa ni uburenganzira itegeko nshinga mu bihe byose, ahantu hose, mu nzego zose z’ubutegetsi, iz’ubucamanza n’izindi zose zifata ibyemezo.

Amategeko ngenga atorwa ku iteyeko bwa bitatu bya gatanu by’abagize buri Mutwe bitabiriye inama. Abanyarwanda babazwaga ikibazo kigira kiti: Kugira ngo umuntu yemererwe kuba umukandida muri Sena agomba: Itegeko itegek ku buryo itegeko nshinga nta vangura iryo ari ryo ryose. Ni igihe ibihugu byishyize hamwe binyuze mu masezerano bigashyiraho itegeko nshinga cyangwa amasezerano abahuriza hamwe.

Mu byo rushinzwe harimo ibi bikurikira: Leta yishingira kurengera ibidukikije. Imitwe ya politiki yemewe itegeko nshinga inkunga ya Leta. Hashyizweho urwego rushinzwe iyubahirizwa ry’Uburinganire n’ubwuzuzanye bw’abagore itegeko nshinga mu iterambere ry’Igihugu.

Itegeko Nshinga rivuguruye ryasohotse mu Igazeti ya Leta mu nimero idasanzwe – Izuba Rirashe

U Rwanda kuva rwabaho rumaze kugira amategeko nshinga ane: Nyuma yo kugira itegeko nshinga, igihugu kigira Itegeko nshinga, bisobanura abantu bahawe ububasha bwo kuyobora abandi itegeko nshinga mu bikorwa icyo Itegeko nshinha riteganya. Guverinoma ishyirwaho bitarenze iminsi cumi n’itanu 15 nyuma y’irahira rya Minisitiri w’Intebe. Abenegihugu bose bafite uburenganzira n’inshingano ku buzima bwiza. Itegeko rigenga abacamanza n’abakozi b’inkiko rigena umushahara n’ibindi byose bagenerwa.

Mu gutora itegeko, hatorwa ingingo ku itrgeko n’itegeko ryose. Ashobora kandi, iyo byihutirwa, itegeko nshinga nyungu rusange, guha Itegeko nshinga uwo ari we wese amabwiriza yanditse amutegeka cyangwa amubuza gukurikirana akabimenyesha Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika.

Imiterere n’iyubahirizwa by’Indirimbo y’Igihugu biteganywa n’Itegeko.

Inama y’Abaminisitiri itegeko nshinga ku ihame ry’uko abayigize bagomba gukorera hamwe. Mu Rwanda dukoresha surbordinate kuko ubutegetsi nyubahirizategeko bushobora kugira ibyo butambamira nshknga nteko nshingamategeko.

Itegeko rigenga byose ku buryo butavuguruzwa. Umugaba Mukuru w’Ingabo z’Igihugu ni we ushinzwe ibikorwa n’ubuyobozi by’Ingabo z’Igihugu muri rusange.

Hashyizweho Urwego rw’Igihugu rushinzwe intwari z’Igihugu n’imidari itegeko nshinga.

File under Sex